Warunki użytkowania

Gordijnenatelier BV. dokłada wszelkich starań w w celu zapewnienia rzetelności i aktualności informacji na swoich stronach internetowych; Niemniej jednak mogą wystąpić niedokładności i niekompletność informacji. Gordijnenatelier BV. zastrzega sobie prawo do zmiany treści informacji na stronie internetowej. Gordijnenatelier BV. nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku udzielania nieprawdziwych lub niepełnych informacji. Gordijnenatelier BV. nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których lub z których nastąpiło odesłanie przez hiperłącza lub w inny sposób.

Ta strona i jej zawartość są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zakaz używania prywatnego i niekomercyjnego. Nic z tej strony internetowej lub jej zawartość nie może być powielana i mnożone, przechowywane w pliku danych komputera lub podawane do wiadomości publicznej, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, czy to elektronicznie lub mechanicznie, za pomocą fotokopii, nagrania lub w inny sposób, bez wcześniejszego uzyskania zgody Content Gordijnenatelier BV.

Marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Jeśli jesteś zdania, że prawo jest łamane, lub jeśli coś jest niejasne dla Ciebie, skontaktuj się z nami poprzez content@content-gordijnen.nl.

Disclaimer Content Gordijnenateliers

Content Gordijnenateliers BV. invests considerably in the reliability and timeliness of the information on its websites; nevertheless, inaccuracies and incompleteness of information can occur. Content Gordijnenateliers BV. reserves the right to change the content of the information on the website. Content Gordijnenateliers BV. does not accept liability for damages as a result of the provision of incorrect or incomplete information. Content Gordijnenateliers BV. does not accept responsibility for the content of sites to which or from which any reference is made through a hyperlink or otherwise.

This website and its contents are protected by copyright and other intellectual property rights. Barring personal and non-commercial use, nothing from this website or its contents may be reproduced or multiplied, stored in a computer data file, or made public, in any form or any manner, be it electronic or mechanical, through photocopying, recording or in any other manner, without advance consent from Content Gordijnenateliers BV.

Brands and product names are trademarks of the respective owners. If you are of the opinion that a right is being violated, or if anything is unclear to you, then please contact us via content@content-gordijnen.nl.